StartLayout windows 10

25 gener 2018 § Deixa un comentari

Windows 10 1709 no copia el disseny d’inici i els elements fixats per la barra de tasques.
Permet exportar el disseny des d’un perfil on ho hem configurat com vulguem, i podem tornar a importar-lo amb un comandament RunOnce, de manera que els usuaris de la imatge tornin a tenir l’inici original menú i disposició de la barra de tasques. El procés es basa en el cmdlet PowerShell Export-StartLayout, que crea un fitxer xml amb la informació de disseny. Aquest fitxer es pot integrar amb la informació de la barra de tasques. Aleshores, podeu tornar a importar-la amb el fitxer Import-StartLayout del cmdlet.

Aquesta pàgina explica com personalitzar i exportar un disseny d’inici: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/customize-and-export-start-layout

Després d’exportar el disseny, podem decidir si volem aplicar un disseny d’inici complet (<DefaultLayoutOverride>) o un disseny d’inici parcial (<DefaultLayoutOverride LayoutCustomizationRestrictionType=”OnlySpecifiedGroups”>).

Quan s’aplica un disseny d’inici complet, els usuaris no poden fixar, desfer ni desinstal·lar aplicacions des de Start. Els usuaris poden veure i obrir totes les aplicacions a la vista, però no poden identificar cap aplicació en Inici. Quan s’aplica un disseny d’inici parcial, els continguts dels grups d’inici especificats no es poden canviar, però els usuaris poden moure aquests grups i també poden crear i personalitzar els seus propis grups.

El disseny d’inici parcial només és compatible amb Windows 10, versió 1511 i posterior. Quan s’aplica un disseny d’inici parcial a un dispositiu que ja té un StartLayout.xml aplicat, els grups que s’han afegit prèviament s’eliminen i s’agreguen els grups del disseny nou.

Aquesta pàgina ofereix una referència per al fitxer xml que conté la informació del disseny: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/start-layout-xml-desktop

Aquesta pàgina és una guía per tot el procés d’exportació i aplicació del disseny: https://blogs.technet.microsoft.com/deploymentguys/2016/03/07/windows-10-start-layout-customization/

Aquestes dues pàgines expliquen la sintaxi del cmdlet Import-StartLayout: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn283403.aspx https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/startlayout/import-startlayout

Anuncis

Expressions regulars en PowerShell

2 gener 2018 § Deixa un comentari

Xuleta per construir expressions regulars en PowerShell

. Coincideix amb qualsevol caràcter excepte newline
\ Escape
\w Paraula amb caracters [a-zA-Z_0-9]
\W Caracters no paraula [^a-zA-Z_0-9]
\d Dígit [0-9]
\D No dógit [^0-9]
\n Nova linia
\r CR
\t Tabulació
\s Espai en blanc
\S No ESPAI EN BLANC
^ Principi de linia
$ Final de linia
\A Principi cadena(multi-line match)
\Z Final de cadena (multi-line match)
\b límit de paraules, límit entre \w i \W
\B Nombre de paraules ilimitat
\< Principi de paraula
\> Final de paraula
{n} n vegades de coincidència (matches)
{n,} Mínim n vegades de coincidència
{x,y} Nombre de coincidències: min x i max y
(a|b) ‘a’ or ‘b’
* 0 o més coincidències
+ 1 o més coincidències
? Coincidències 1 o 0 vegades
*? Coincidències 0 o més cops, però el mínim possible
+? Coincidències 1 o més cops, però el mínim possible
?? Coincidècies 0 o 1 cop

Com fer RDMs amb SATA en ESXi 6.5

21 Desembre 2017 Comentaris tancats a Com fer RDMs amb SATA en ESXi 6.5

Volem fer un mapeix directe de disc SATA a una VM d’un HOST,  es tracta de crear un disk RDM a partir d’un HDD físic (SATA, SAS, …) per després connectar un nou disc RDM existent en la carpeta on esta la VM que l’ha de fer servir.

RDM vol dir de l’original en anglès Raw Device Mapper, és un fitxer de punter que actua com un disc virtual, però en lloc d’això, es dirigeix directament a un disc físic, en aquest cas d’exemple un parell de discos SATA.

Considerem una VM anomenada NFS1 sobre un ESXi 6.5, que esta operativa inicialment amb un disc virtual i volem afegir un RDM.

Necessitem tenir l'accés SSH a l'ESXi activat, i obrim una sessió de SSH en l'ESXi, aleshores fem una llista dels HDD disponibles en el host:

[root@:~] ls -l /vmfs/devices/disks
total 3066244329
-rw------- 1 root root 60022480896 Dec 21 12:22 t10.ATA_____KINGSTON_SV300S37A60G___________________50026B7237066969____
-rw------- 1 root root 60019442176 Dec 21 12:22 t10.ATA_____KINGSTON_SV300S37A60G___________________50026B7237066969____:1
-rw------- 1 root root 1000204886016 Dec 21 12:22 t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BCJ
-rw------- 1 root root 1000204886016 Dec 21 12:22 t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BR1
-rw------- 1 root root 1000202043904 Dec 21 12:22 t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BR1:1

on el que ens interessa és l’adreça de mappeix físic del disc per construir l’arxiu del disc RDM:

t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BCJ

En la carpeta de la VM quedarà construit el disc RDM com es veu en l’exemple fent ús de la ordre vmkfstools

[root@:~] vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BCJ "/vmfs/volumes/SSD11/NFS1/
NFS1_RDM_1.vmdk"

[root@:~] ls -l /vmfs/volumes/SSD11/NFS1/
total 16779328
-rw-r--r-- 1 root root 221 Dec 21 11:15 NFS1-48577972.hlog
-rw------- 1 root root 17179869184 Dec 21 11:48 NFS1-flat.vmdk
-rw------- 1 root root 8684 Dec 21 11:48 NFS1.nvram
-rw------- 1 root root 525 Dec 21 11:31 NFS1.vmdk
-rw-r--r-- 1 root root 0 Dec 21 11:15 NFS1.vmsd
-rwxr-xr-x 1 root root 2845 Dec 21 12:07 NFS1.vmx
-rw------- 1 root root 47 Dec 21 11:48 NFS1.vmxf
-rw------- 1 root root 1000204886016 Dec 21 12:28 NFS1_RDM_1-rdmp.vmdk
-rw------- 1 root root 502 Dec 21 12:28 NFS1_RDM_1.vmdk

Podem veure el disc creat i montat apuntant a l’adreça del disc.

Només resta afegir un nou disc físic (RDM) a la VM NFS1 que ho farem desde la mateixa interface Web de l’ESXi, fent Edit de Configuració de la VM.

 1. Add Device, seleccionar controladora SCSI
 2. Add Device, HDD existent, explorem l’emmagatzematge on esta la VM: /vmfs/volumes/SSD11/NFS1/ i seleccionant l’arxiu NFS1_RDM_1-rdmp.vmdk
 3. Un cop el HDD ha estat creat per NFS1, asegurem que la opció Disk Mode no quedi independent és persistent.

Windows Server Manager

17 Desembre 2017 Comentaris tancats a Windows Server Manager

Com administrar servidors Windows des d’un Windows 10?

 1. Instal·lar el paquet d’eïnes administratives per Windows 10 que podem descarregar de: https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=45520 (Remote Server Administration Tools (RSAT) for Windows)
 2. Un cop feta la instal·lación dispossem de la carpeta: Eïnes Administratives Windows amb totes les utilitats: Administració del servidor, DNS, …
 3. Alhora d’inventariar un servidor en llista de servidors ens trovarem amb problemes d’enregistrament dels servidors remots i d’autorització d’accesos sino fem les següents accions (pe en un sistema només amb core amb roles i característiques, sense GUI, també pot servir amb GUI):
  1. Habilitar la administració remota, desde la consola core del servidor objecte d’administració, és una opció dels serveis: >sconfig o bé en powershell:
   Enable-ServerManagerStandardUserRemoting UsuariAutoritzat
  2. Tenir en compte l’escenari:
   • De client servidor (windows 10 a Servidors windows 2016/2012/2008), permet administrar roles i característiques d’un servidor remot core o amb GUI.
   • Poden hi haver altres escenaris servidor a servidor (core/GUI)
   • La taula d’escenaris admesos
    D’equip A equip remot Domini C
    Domini A Domini B Grup de treball
    Domini A

    Domini B

    Grup de treball

  3. Tenir en compte el nombre de màxim sessions obertes a tenir en compte en servidor objecte de ser administrat:
   >winrm s winrm/config/winrs @{MaxShellsPerUser=”X”}
  4. Si anem administrar remotament des d’un equip client windows (grup de treball), en el servidor hem d’aplicar la següent clau de registre amb elevació de privilegis:
   >reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
  5. En l’equip client en escenari Grup de treball, des d’on volem administrar un o més servidors hem d’establir la llista de servidors amb qui es confia per poder fer administració des del RSAT instal·lat, amb elevació de privilegis:
   >winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts=”Nom1, Nom2, …”}
   En ordres de powershell:
   >set-item wsman:\localhost\client\trustedhosts “Nom1, Nom2, …” -concatenate -force
  6. Ara ja podem enregistrar servidors en la lista del “Server Manager”.
  7. Per últim hem de tenir en compte allò que podem i no podem fer alhora d’administrar, segons l’escenari (si el client esta en domini o no), veure:

Instal·lar .NET 3.5, 2.0 Windows 8, 10

2 Novembre 2017 Comentaris tancats a Instal·lar .NET 3.5, 2.0 Windows 8, 10

Procediment per instal·lar .NET 3.5, 2.0 Windows 8, 10 sense errades:

 1. Montar .ISO DVD d’instal·lació original
 2. Executar com administrador:
  >Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
  on "D:" es la unidad CD/DVD
 3. Passar totes les actualitzacions pendents i reiniciar

Nota:

Per x86
>Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\x86\sources\sxs /LimitAccess
Per x64
>Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\x64\sources\sxs /LimitAccess

Mode de Deu (Windows)

17 febrer 2017 Comentaris tancats a Mode de Deu (Windows)

Llista de comandes de Windows 10

Mode de deu: Crear carpeta en l’escriptori identificada per “Nom.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}” (Nom pot ser qualsevol text  acceptat pel sistema de Fitxer).

Aquest carpeta identificada amb aquesta clau ofereix tota una serie de ordres en mode gràfic, algunes de les quals poden ser invocades des del “Símbol del sistema”:

Ordre Shell Propòsit
shell:AccountPictures Account Pictures
shell:AddNewProgramsFolder AddNewProgramsFolder
shell:Administrative Tools Administrative Tools
shell:AppData AppData
shell:Application Shortcuts Application Shortcuts
shell:AppsFolder AppsFolder
shell:AppUpdatesFolder AppUpdatesFolder
shell:Cache Cache
shell:Camera Roll Camera Roll
shell:CD Burning Temporary Burn Folder
shell:ChangeRemoveProgramsFolder ChangeRemoveProgramsFolder
shell:Common Administrative Tools Administrative Tools
shell:Common AppData Common AppData
shell:Common Desktop Public Desktop
shell:Common Documents Public Documents
shell:Common Programs Programs
shell:Common Start Menu Start Menu
shell:Common Startup Startup
shell:Common Templates Common Templates
shell:CommonDownloads Public Downloads
shell:CommonMusic Public Music
shell:CommonPictures Public Pictures
shell:CommonRingtones CommonRingtones
shell:CommonVideo Public Videos
shell:ConflictFolder ConflictFolder
shell:ConnectionsFolder ConnectionsFolder
shell:Contacts Contacts
shell:ControlPanelFolder ControlPanelFolder
shell:Cookies Cookies
shell:CredentialManager CredentialManager
shell:CryptoKeys CryptoKeys
shell:CSCFolder CSCFolder
shell:Desktop Desktop
shell:Device Metadata Store Device Metadata Store
shell:DocumentsLibrary Documents
shell:Downloads Downloads
shell:DpapiKeys DpapiKeys
shell:Favorites Favorites
shell:Fonts Fonts
shell:Games Games
shell:GameTasks GameTasks
shell:History History
shell:HomeGroupCurrentUserFolder HomeGroupCurrentUserFolder
shell:HomeGroupFolder HomeGroupFolder
shell:ImplicitAppShortcuts ImplicitAppShortcuts
shell:InternetFolder InternetFolder
shell:Libraries Libraries
shell:Links Links
shell:Local AppData Local AppData
shell:LocalAppDataLow LocalAppDataLow
shell:LocalizedResourcesDir LocalizedResourcesDir
shell:MAPIFolder MAPIFolder
shell:MusicLibrary Music
shell:My Music Music
shell:My Pictures Pictures
shell:My Video Videos
shell:MyComputerFolder MyComputerFolder
shell:NetHood NetHood
shell:NetworkPlacesFolder NetworkPlacesFolder
shell:OEM Links OEM Links
shell:OneDrive OneDrive
shell:Original Images Original Images
shell:Personal Documents
shell:PhotoAlbums Slide Shows
shell:PicturesLibrary Pictures
shell:Playlists Playlists
shell:PrintersFolder PrintersFolder
shell:PrintHood PrintHood
shell:Profile Profile
shell:ProgramFiles Program Files
shell:ProgramFilesCommon ProgramFilesCommon
shell:ProgramFilesCommonX64 ProgramFilesCommonX64
shell:ProgramFilesCommonX86 ProgramFilesCommonX86
shell:ProgramFilesX64 ProgramFilesX64
shell:ProgramFilesX86 Program Files (x86)
shell:Programs Programs
shell:Public Public
shell:PublicAccountPictures Public Account Pictures
shell:PublicGameTasks PublicGameTasks
shell:PublicLibraries PublicLibraries
shell:Quick Launch Quick Launch
shell:Recent Recent Items
shell:RecordedTVLibrary Recorded TV
shell:RecycleBinFolder RecycleBinFolder
shell:ResourceDir ResourceDir
shell:Retail Demo Retail Demo
shell:Ringtones Ringtones
shell:Roamed Tile Images Roamed Tile Images
shell:Roaming Tiles Roaming Tiles
shell:SavedGames Saved Games
shell:Screenshots Screenshots
shell:Searches Searches
shell:SearchHistoryFolder SearchHistoryFolder
shell:SearchHomeFolder SearchHomeFolder
shell:SearchTemplatesFolder SearchTemplatesFolder
shell:SendTo SendTo
shell:SkyDriveCameraRoll SkyDriveCameraRoll
shell:SkyDriveDocuments SkyDriveDocuments
shell:SkyDriveMusic SkyDriveMusic
shell:SkyDrivePictures SkyDrivePictures
shell:Start Menu Start Menu
shell:StartMenuAllPrograms StartMenuAllPrograms
shell:Startup Startup
shell:SyncCenterFolder SyncCenterFolder
shell:SyncResultsFolder SyncResultsFolder
shell:SyncSetupFolder SyncSetupFolder
shell:System System
shell:SystemCertificates SystemCertificates
shell:SystemX86 SystemX86
shell:Templates Templates
shell:ThisPCDesktopFolder ThisPCDesktopFolder
shell:User Pinned User Pinned
shell:UserProfiles Users
shell:UserProgramFiles UserProgramFiles
shell:UserProgramFilesCommon UserProgramFilesCommon
shell:UsersFilesFolder UsersFilesFolder
shell:UsersLibrariesFolder UsersLibrariesFolder
shell:VideosLibrary Videos
shell:Windows Windows

Lllista d’ordres des de >rundll32 en windows 10, que podén ser executades des de “Símbol del sistema”, o des de la combinació de tecles [Win]+[R]:

Ordre rundll32 Proposit
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2 Obrir personalització d’escriptor
rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter Assistent afegir impressora
rundll32.exe tcpmonui.dll,LocalAddPortUI Assistent afegir port TCP(IP impressora
rundll32.exe Printui.dll,PrintUIEntry Interficie d’impressores
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder Obrir carpeta d’impressores
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Obrir Panel de control
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl Configuració Data y Hora
runDll32.EXE shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 Configuració icones escriptori
rundll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute Obrir gestor de dispositius
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl Obrir configuració pantalla
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl Obrir Centre Accessibilitat
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 Obrir Opcions d’explorador d’arxius
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder Obrir carpeta de fonts dels sistema
rundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW Obrir Assistent Contrasenya Oblidada
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl Obrir Opcions de dispositius de jocs
rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 0,1,0 Hibernar equip
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation Bloqueix escriptori
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll Canvi d’opcions d’indexació
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL irprops.cpl Panel infraroig
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl Obrir connexions de xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect Assistent connexions unitats de xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0,0 Control de ratoli
rundll32.exe User32.dll,SwapMouseButton Conmutador botons de ratoli
RunDll32 shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl Panel de control ODBC
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl Control Pen i Tablet
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl Opcions d’energia
rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks Procés d’optimització de tasques Idle
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0 Programes i característiques
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,0 Configuració regional
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll Treure hardware de manera segura
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1 Configurar salvapantalles
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl Seguretat i manteniment (smartscreen)
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3 Configuració de programes per defecte
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl Assitent per configurar una xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,0 Reproductor/Gravador de Sons
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 3 Personalització Finestra Inici
rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr Noms d’usuaris i contrasenys guardats
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,1 Propietats del sistema
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1 Configuració barra de tasques
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl  Canvis comptes d’usuaris
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2 Activar i desactivar característiques windows
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl Obrir gestio firewall
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 Propietats del teclat
rundll32.exe SHELL32.DLL,ShellAbout Versió de SO Windows

Gestió de Internet Explorer:

Ordre rundll32 Proposit
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 255 Neteja historia de navegació
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 1 Neteja històric del navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 4351 Neteja històric i complements del navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2 Neteja cookies i webs
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16384 Neteja històric de descarregues
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16 Neteja dades de formularis de navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 32 Neteja contrasenyes
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 8 Neteja d’arxius temporals d’internet
Rundll32.exe shdocvw.dll,DoOrganizeFavDlg Assistent de Favorits
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl Propietats Internet General
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1 Propietats Internet Security
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2 Propietats Internet Privacitat
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3 Propietats Internet Contingut
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4 Propietats Internet Connexions
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5 Propietats Internet Programes
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6 Propietats Internet Avançades

Find Linux

14 febrer 2017 Comentaris tancats a Find Linux

Trobar tots els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista en funció de la seva mida (sense tenir en compte la seva trajectòria), i suposant que cap dels noms d'arxiu contenen caràcters de nova línia:

find . -type f -printf "%s\t%p\n" | sort -n

Trobar els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista segons el nom de recerca:

find . -name "*.???.?.txt"
  

Where Am I?

You are currently browsing the Documentació category at Felip Sanchez.