Obtenir el número de serie, model, …

18 gener 2017 Comentaris tancats a Obtenir el número de serie, model, …

Existeix un ordre des de “Símbol de sistema” en sistemes Windows anomenat wmic (Windows Management Instrumentation Command-Line) una de les funcions, entre altres, és obtenir el número de serie de la màquina, número que també el podem veure per accés a la BIOS com per una etiqueta externa quan es dona el cas.

Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\User>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
PB1D9EA

C:\Users\User>wmic bios get BIOSVersion,Manufacturer,Name,ReleaseDate,SerialNumber
BIOSVersion Manufacturer Name ReleaseDate SerialNumber
{“LENOVO – 2710”, “Phoenix BIOS SC-T v2.2”} LENOVO Phoenix BIOS SC-T v2.2 20160808000000.000000+000 PB1D9EA

Les següents propietats estàn disponibles:
BiosCharacteristics,BuildNumber,CodeSet,CurrentLanguage,Description,IdentificationCode,InstallDate,InstallableLanguages,LanguageEdition,ListOfLanguages,Manufacturer,Name,OtherTargetOS,PrimaryBIOS,ReleaseDate,SMBIOSBIOSVersion,SMBIOSMajorVersion,SMBIOSMinorVersion,SMBIOSPresent,SerialNumber,SoftwareElementID,SoftwareElementState,Status,TargetOperatingSystem,Version.Allí verá el serial de su computador.

Per ajuda: >wmic /?

En el cas de Linux, podem fer servir dmicode:

# dmidecode | grep “^System Information” -A8
System Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: PowerEdge R410
Version: Not Specified
Serial Number: GBKXXXX
UUID: XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified

la opció -A8, indica volcar les següents 8 línies després la coincidencia del grep. Amb el símbol de +An són les n linies anteriors. Si treiem les opcions de linia del grep, aleshores podem obtenir informació de la BIOS, del chasis, del processador, portos, memòria, …

Anuncis

Volume Format IBM/Lenovo Storewize SVC V7.5 i superior

7 Novembre 2016 Comentaris tancats a Volume Format IBM/Lenovo Storewize SVC V7.5 i superior

Volume Format tasca en execució

formatosvolumen-1

Quan es crea un Volum en SVC v7.5 o superior i queda totalment correlacionat, apareix a la GUI la respectiva tasca “Volume Format”, aquest és un nou comportament. amb un clic en podem veure com surt:

formatosvolumen-2 i en Volumes, tenimformatosvolumen-3

En la versió 7.5 han introduït aquesta característica que omple tots el volums correlacionats amb zeros com una tasca de fons per defecte quan fem la creació del volumen, això és la opció per defecte (mentre el volum està en línia, prima l’aprovisionament i/o funcionalitat de vols comprimits); això vol dir que quan acabi allò que no que no ha esta escrit quedarà tot ple a zeros, tasca que triga moltes hores en finalitzar, i per aques motiu en versions anteriors es va descartar.

Les recomanacions diuen que no fem ni cas de l’advertiment de format de volumen, no afecta a la capacitat final, ni a l’aprovisionament en curs.

Si finalment i realment volem crear el volumen rápidament i no generar les tasques de format de volumen (posta zeros):

formatosvolumen-4

Neteja eventviewer Windows

12 Octubre 2016 § Deixa un comentari

Des de Símbol del sistema executan com administrador:

>for /F “tokens=*” %1 in (‘wevtutil.exe el’) DO wevtutil.exe cl “%1”

Llista de codis caracters Unicode

26 Juliol 2016 Comentaris tancats a Llista de codis caracters Unicode

URLs de les taules de caràcters Unicode

Totes les taules les podem trovar en forma de PDF: http://www.unicode.org/charts/
Index de noms Unicode® Character en: http://www.unicode.org/charts/charindex.html

U1F300

Procediment actualització IBM switch SAN

17 Mai 2016 Comentaris tancats a Procediment actualització IBM switch SAN

Actualització IBM switch SAN

Per actualitzar o degradar commutador SAN firmware en aquest tutorial s’explica tant la interfície gràfica i de línia d’ordres (CLI) mètodes per realitzar aquesta tasca.

Mètode 1 GUI

 1. Connectarse con la GUI amb l’usuari admin (root)
  swfc0
 2. Accedim a la parta administrativa del switch:
  swfc1
 3. Proporcionem detalls per pujar el firmware en el switch:
  swfc2
 4. Verifiquem les versions de firmware i ens hem d’assegurar que en cas de marxa enrrera dispossem de la versió anterior salvada per si hem de fer un downgrade, per problemes de la versió, i verificant les pcions entrades, s’inicia la descarrega local en el switch del firmware, el procés d’instal·lació i actualització final de la versió, el progress es pot veure en el pael de sota de la finestra:
  swfc3
 5. No hi ha necessitat d’executar una còpia de segureta o escriure en la memòria en un switch FC. Sí cal guardar i activar la configuració de la zonificació (cfgsave). Tots els altres canvis es conserven de forma automàtica.
 6. Deprés de completar el procés :
  swfc4Podem verificar la versió, accedint al maeix lloc i visualitzar la nova versio

Mètode 1 Linia de commandes

 1. Connectarse amb Putty pe. amb remote shell services del Swich SAN, usuari root
 2. Podem fer servir help de la linia d’ordres per pbtenir totes le spossibles sentencies des del cursor
 3. Podem verificar la versión en curs, donar l’ordre de descarrega i actualització de firmware, com es veu en la imatge
  swfc5
 4. Després de progrés de l’actualització del firmware, amb la mateix ordre podem verificar la actualització del sistema.

Cal tenir present, que hi ha algunes actualitzacions que són disruptives del servei i per tant tindràn un downtime:

7.1.2b to 7.4.0a
6.4.3.h to 7.4.0b

Altre no són disruptives, i per tant no implica un downtime de serveis del switch, pe:

V6.3.2e a V6.4.3g
V7.4.0a to v7.4.0b
V7.3.0c to v7.4.0b

Odres Administratives Windows

20 Març 2016 Comentaris tancats a Odres Administratives Windows

Llista d’ordres administració Windows

Descripció Acció Executar
Accés a connexions de xarxa ncpa.cpl
Accés a plans de energia powercfg.cpl
Accés a Programes i Característiques de Windows appwiz.cpl
Accés a propietats de ratolí main.cpl
Accés a Propietats de sistema sysdm.cpl
Accés al Centre d’accions de Windows wscui.cpl
Accés al Firewall de Windows firewall.cpl
Sobre la versió Windows winver
Activitat d’ubicació locationnotifications
Administració de disc diskmgmt
Administració d’equips compmgmt
Administració d’equips compmgmtlauncher
Administració d’orígens de dades ODBC odbcad32
Administració de pantalles displayswitch
Administració de Serveis WMI wmimgmt
Administrador de dispositius devmgmt
Administrador de tasques taskmgr
Administrador de verificació de drivers verifier
Administrar certificats de xifrat d’arxius rekeywiz
Ajustar accessos i programes predeterminats computerdefaults
Configuració de Cleartype cttune
Configuració de impressió printmanagement
Configuració de presentació presentationsettings
Configuració DPI de Pantalla dpiscaling
Ampliar/Lupa magnify
Afegir un dispositiu devicepairingwizard
Assistència remota de Windows msra
Assistent de xifrat d’arxius rekeywiz
Assistent d’aparellador de dispositius devicepairingwizard
Assistent de migració de clau DPAPI dpapimig
Assistent IExpress iexpress
Assistent per afegir nou hardware hdwwiz
Assistent per backup i restauració de credencials cxarxawiz
Assistent per creació carpetes compartides shrpubw
Assistent per escaneig d’imatges wiaacmgr
Assistent per escàner wiaacmgr
Bloc de notes notepad
Calculadora calc
Calibratge de color de pantalla dccw
Canviar configuració de impressores printui
Canviar configuració de Prevenció Execució Dades systempropertiesdataexecutionprevention
Canviar apariència de la pantalla desk.cpl
Canviar opcions de rendiment de Windows systempropertiesperformance
Característiques de Windows optionalfeatures
Carpetes compartides fsmgmt
Centre de accessibilitat utilman
Centre de mobilitat de Windows mblctr
Centre de sincronització mobsync
Certificats certmgr
Client d’activació de Windows slui
Comprovació de la firma d’arxiu sigverif
Comprovar la versió de Windows winver
Connectar a un projector displayswitch
Connectar a un projector en xarxa netproj
Connexió Escriptori Remot mstsc
Configuració de Client NAP napclcfg
Configuració de drivers ODBC odbcconf
Configuració de sistema msconfig
Conjunt de polítiques resultants rsop
Consola d’Administració de Microsoft mmc
Contactes de Windows wab*
Control de comptes d’usuari useraccountcontrolsettings
Copies de seguretat i restauració sdclt
Crear un disc de reparació de sistema recdisc
Comptes d’usuari avançats netplwiz
Defragmentador de disc dfrgui
Disc de reparació de sistema recdisc
Editor de caràcters privats eudcedit
Editor de Configuració de sistema sysedit (no funiona en versions de 64 bits)
Editor de pàgines de fax fxscover
Editor de polítiques de grup locals gpedit
Editor de Registre regedit
Entrada per tableta PC tabtip*
Escàners i fax de Windows wfs
Explorador de Windows explorer
Facilitar l’ús de l’equip utilman
Firewall de Windows amb seguretat avançada wf
Gestió de Trusted Platform Module (TPM) tpm
Gestió del color colorcpl
Gestor d’autorització azman
Gravador de sons soundrecorder
Eina de bloqueig de SAM syskey
Eïna de calibratge del digitalitzador tabcal
Eïna de comprovació wbemtest
Eïna de diagnòstic de DirectX dxdiag
Eïna de diagnòstic de suport Microsoft msdt
Eïna d’eliminació de software maliciós mrt
Eïna de gravació en disc de Windows isoburn
Eïna de retall de Windows snippingtool
Eïna per diagnòstic de suport Microsoft msdt
Eïnes de Configuració d’iSCSI iscsicpl
Importar a contactes de Windows wabmig*
Informació de sistema msinfo32
Instal·lador independent de Windows Update wusa
Instal·lar paquets d’idiomes lpksetup
Interface d’usuari d’impressora printui
Alliberador d’espai en disc cleanmgr
Llibreta d’adreces remota rasphone
Mapa de caràcters charmap
Marcador telefònic dialer
Mix de volum sndvol
Migració de contingut protegit dpapimig
Migració d’impressores printbrmui
Monitor de recursos resmon
Monitor de rendiment perfmon
Narrador narrator
Noms d’usuari i contrasenyes emmagatzemades cxarxawiz
Opcions de rendiment systempropertiesperformance
Paintbrush mspaint
Panel de càlcul matemàtic mip*
Panel de Control control
Planificador de comprovació de memòria mdsched
Polítiques de seguretat locals secpol
Prevenció d’execució de dades systempropertiesdataexecutionprevention
Primers passos gettingstarted
Programador de tasques taskschd / control schedtasks
Propietats de sistema (avançades) systempropertiesadvanced
Propietats de sistema (hardware) systempropertieshardware
Propietats de sistema (nom d’equip) systempropertiescomputername
Propietats de sistema (opcions remotes) systempropertiesremote
Propietats de sistema (protecció de sistema) systempropertiesprotection
Propietats de l’iniciador iSCSI iscsicpl
Registre de passes en problemes psr
Reproductor de Windows Media wmplayer*
Restauració de sistema rstrui
Resultats de Windows Anytimeupgrade windowsanytimeupgraderesults
Seqüencies de comandes de Windows wscript
Serveis services
Serveis de components dcomcnfg
Serveis de components (CMD) comexp
Símbol de sistema cmd
Suport i ajuda de Windows winhlp32
Sticky Notes stikynot
Teclat en pantalla osk
Transferència d’arxius Bluetooth fsquirt
Ubicació xarxa definida locationnotifications
Usuaris i grups locals lusrmgr
Utilitat Client SQL Server cliconfg
Visor d’events eventvwr
Visor XPS xpsrchvw
Windows DVD Maker dvdmaker*
Windows Easy Transfer migwiz*
Windows Journal journal*
Windows PowerShell powershell*
Windows PowerShell ISE powershell_ise*
Windows Update wuapp
WordPad write

IBM ToolsCenter

11 Març 2016 Comentaris tancats a IBM ToolsCenter

IBM ToolsCenter

És una collecció d’utilitats d’ajut de manteniment de servidors d’entorns IBM System x i  BladeServer.

https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/docdisplay?lndocid=TOOL-CENTER

IBM Bootable Media Creator (BoMC)

https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/docdisplay?brand=5000008&lndocid=TOOL-BOMC

BoMC: Link actual accés descarrega utilitat d’IBM que ens permet generar USB, … per aplicació firmware updates, running preboot diagnostics y desplegament de SOs Microsoft Windows.

Lenovo Support

Suport de Lenovo a partir del Model-Tipus i SN: https://support.lenovo.com/es/es/